Статус на сервери

Новости & информации
Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.